KVKK Kurul Kararları

TC KİMLİK NUMARALARININ İŞLENMESİ HAKKINDA REHBER

GENETİK VERİLERİN İŞLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN REHBER

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

BİYOMETRİK VERİLERİN İŞLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

AÇIK RIZA'YA İLİŞKİN REHBER

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

KANUN KAPSAMINDAKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ

VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ REHBERİ

100 SORUDA 6698 SAYILI KANUN

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ REHBERİ

İdari Para Cezaları

Biyometrik imza verisinin kullanılmasına ilişkin görüş talebi ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İlgili kişinin açık rızası alınmadan ses kaydının alınması paylaşılması ve mahkeme dosyasına sunulması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İlgili kişinin fotoğraflarının veri sorumlusuna ait bir sosyal medya hesabında paylaşılması suretiyle gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyeti_ hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İlgili kişinin irtibat numarasının bir elektrik dağıtım şirketi tarafından herhangi bir işleme şartına dayanılmaksızın işlenmesi_ hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İlgili kişinin kişisel verilerinin iş akdinin feshinden sonra işveren tarafından işlenmeye devam edilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İlgili kişinin kişisel verilerinin Kooperatif ortaklığından ayrılmasına rağmen hukuka aykırı olarak işlenmeye devam edilmesi konu şikâyet hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İlgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı ihtarnamenin bordrolama hizmeti sunan veri sorumlusu tarafından başka çalışanlara da gönderilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İlgili kişinin, doğal gaz dağıtımı yapan bir şirket tarafından düzenlenen faturasında kişisel verisi niteliğindeki banka bilgisine yer verilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Paylaşılması

İşten çıkarma sürecinde veri sorumlusu işveren tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması_ ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde açık bir şekilde ilan edilmeyen kişisel verilerin talepleri üzerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması hususuna ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Vakıf Dernek ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Sicile Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiği ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Veri sorumlusunun internet sitesinde aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun olarak yerine getirmemesi ve sunduğu hizmeti açık rıza şartına bağlaması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı